موسسه تالش شناسی “موسسه فرهنگی و هنری تالش شناسی” یک تشکل مردم نهاد یا همان N . G . O است که در سال ۱۳۸۴ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه فعالیت گرفته و در اداره ثبت اسناد رضوانشهر به ثبت رسیده است . هدف از تاسیس این موسسه تلاش در جهت شناخت و شناساندن میراث فرهنگی تالش، فعالیت های هنری ومطالعه و پژوهش در کلیه زمینه های مرتبط با تالش ، با رویکرد مشارکت در توسعه فرهنگی استان گیلان می باشد. این موسسه غیرانتفاعی مطلق است . از هیچگونه بودجه و کمک دولتی برخوردار نیست و برای پیش برد امور خود متکی به ارایه خدمات ، اعانات و حق اشتراک ها می باشد . ——————————————— شماره کارت برای واریز حق عضویت و اعانات : 6037997217435719 شماره تماس : ۰۹۱۱۸۱۹۹۷۷۶ آقای احمدی / نمابر :۴۴۶۲۳۶۰۰ (۰۱۳) نشانی : رضوانشهر- شهرک ولیعصر چوکا، نرسیده به کلانتری گیل دولاب ، کدپستی ۴۳۸۶۱۹۴۵۷ http://muassese.mihanblog.com 2020-07-10T13:21:48+01:00 text/html 2018-01-20T15:00:27+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی می الست http://muassese.mihanblog.com/post/83 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#ff0000">این شعر را تقدیم می کنم به استاد علی عبدلی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#663366"><br></font></b></div><div><font color="#663366" face="times new roman, times, serif" size="4"><div style="text-align: center; font-weight: bold;">می الست</div><div style="text-align: center; font-weight: bold;">همه التماس&nbsp; بودم&nbsp; که&nbsp; نوازی ام&nbsp; به دستی.</div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;">تو&nbsp; نوازشم&nbsp; &nbsp;نمودی&nbsp; به&nbsp; نگاه&nbsp; نیم مستی.</div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;">تو به&nbsp; بت&nbsp; سرای&nbsp; نفسم&nbsp; چوخلیل پانهادی.</div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;">همه را به نام&nbsp; معبود، به دست&nbsp; خودشکستی.</div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;">نرهانم&nbsp; &nbsp;از&nbsp; &nbsp;تملق&nbsp; &nbsp;ز&nbsp; &nbsp;سرای&nbsp; &nbsp;مهربانت.</div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;">چو&nbsp; زدم&nbsp; چهار تکبیر&nbsp; که&nbsp; ندا رسید رستی.</div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;">به&nbsp; &nbsp;تبسم&nbsp; &nbsp;نگاهت&nbsp; &nbsp;در&nbsp; وصل&nbsp; &nbsp;برگشودم.</div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;">به&nbsp; اشاره&nbsp; دیده ام&nbsp; را چو بروی غیربستی.</div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;">تو به وسعت&nbsp; &nbsp;جهانی&nbsp; به&nbsp; بزرگیت&nbsp; نگنجد.</div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;">سروجان من فدایت که به کنج دل نشستی</div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;">دم&nbsp; صبح گفت هاتف به گمان&nbsp; خودیقین دان.</div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;">که دراین صراط مستی همه از می الستی.</div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><br></div><div style="text-align: center;">کمال یوسفیان ارسالی ازاصفهان</div></font></div> text/html 2017-04-14T02:28:47+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی کنسرت همای در ماسال http://muassese.mihanblog.com/post/82 <div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">موسسه تالش شناسی با برگزاری کنسرت همای ومستان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">&nbsp;فعالیت های خود در سال 96 را آغاز کرد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></b><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red"><o:p></o:p></span></p></div><div style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/472/1414832/2.jpg"></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2016-05-14T16:44:29+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی اول تیرماه به عنوان روز عسل تالش نامگذرای شد http://muassese.mihanblog.com/post/76 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font color="#000066" size="2"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="http://taleshshenasi.ir/wp-content/uploads/2016/05/عسل.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="261" hspace="0" vspace="0" width="419"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font color="#000066" size="2"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">اول تیر ماه ؛ روز عسل</span></font></p><font color="#000066" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font color="#000066" size="2"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">نخستین نشست کمیته نمایشگاه ها و جشنواره های موسسه تالش شناسی در سال 95 تشکیل شد .</span></font></p><font color="#000066" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font color="#000066" size="2"><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">در این نشست موضوع<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اتخاذ تدابیر و تعیین راهکارهایی برای احیاء و توسعه برخی صنایع و مشاغل سنتی تالش، مورد گفتگو قرار قرارگرفت و با توجه به اینکه پیشه زنبورداری و تولید عسل یکی از کهن ترین مشاغل بومی رایج در تاالش بوده و شرایط مساعد اقلیمی و طبیعت پر از گلو گیاه معطر منطقه، امکانات کافی برای <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>توسعه پیشه مذکور را در اختیار خانواده ها و به ویژه جوانان جویای کارقرار می دهد، اما این پیشه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در منطقه تالش از یک سو رونق بایسته <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>را ندارد و از سوی دیگرجایگاه عسل تالش از لحاظ کمی و کیفی در بازار مصرف، چندان شناخته شده نیست . از این رو طرح تعیین روز اول تیرماه هر سال به عنوان « روز عسل » و برگزاری جشنواره هایی در این زمینه ، در کمیته تخصصی موسسه بررسی و به اتفاق آراء تصویب شد .</span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2016-03-21T06:25:58+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی درگذشت استاد تنبورنواز تالش http://muassese.mihanblog.com/post/75 <p dir="RTL">علی عبدلی</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><a href="http://taleshen.ir/wp-content/uploads/2016/03/صالح-بیدار1392.jpg"><img class="alignright wp-image-3428 tie-appear" src="http://taleshen.ir/wp-content/uploads/2016/03/صالح-بیدار1392-468x500.jpg" alt="صالح بیدار1392" height="266" width="248"></a>&nbsp;<span style="font-size: 10pt; color: #000080;"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #000080;"> صالح بیداری معروف به اوستا صالح . نوازنده و سازنده تنبور. او درسال ۱۳۰۹ در روستای ییلاقی چروه دی به دنیا آمد . چون دامداری پیشه خانوادگی اش تحلیل رفته و کفاف&nbsp; معیشت نبود ، در جستجوی پیشه دیگری بر آمد . تدریجا نجاری را آموخت و تازمانی که می توانست کارکند ، به آن پیشه اشتغال داشت .</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #000080;">از دوره نوجوانی به موسیقی علاقمند بود . نخست نی نوازی را از نوازندگان محلی آموخت و سپس بر اثر یک اتفاق ساده به ساختن و نواختن تنبور پرداخت و دیری نپایید که در مقام استادی در ساخت تنبور و نوازنده چیره دست آن ساز قرار گرفت . صالح بیداری تنها به عنوان یک سازنده تنبور شهرت داشت و هنر نوازندگی&nbsp; اش سالهای طولانی در سایه آن فن &nbsp;قرار گرفت&nbsp; . تا زمانی که بر اثر علل و عوامل مختلف تنبور نوازی در تالش از رواج افتاد و دیگر کسی نه برای سفارش ساخت این ساز به دیدن استاد صالح&nbsp; رفت و نه برای شنیدن صدای این دلنواز آن ساز .</span></p> text/html 2016-03-21T06:19:38+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی نسخه آزمایشی الفبای تالشی منتشر شد http://muassese.mihanblog.com/post/74 <p class="post-meta"><br></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #000080;">سر انجام پس از ماه ها کارو بررسی گروهی ، الفبای تالشی بر مبنای خط فارسی، &nbsp;با اصلاحاتی در نسخه نخستین به تصویب گروه پژوهشی موسسه تالش شناسی رسید . مسئولیت اجرای این پروژه بر عهده علی عبدلی بود . و هم ایشان است که از سالها پیش در راه تحقق چنین مهمی گام برداشت ، به مطالعه و تحقیق پرداخت ، مسیر سخت تجربه و آزمون را پیمود ، نقد های سازنده و هم مایوس کننده را با شکیبایی شنید و نمونه های فارسی ولاتین این الفبا را در آثار خود به کارگرفت و تا به مرحله نهایی رساند .</span></p> text/html 2016-03-12T05:15:04+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی راهنمای گردشگری تالش منتشر شد http://muassese.mihanblog.com/post/73 <p class="post-meta"><span style="color: rgb(0, 0, 128); text-align: justify;">&nbsp;</span></p><p class="post-meta"><img class="size-medium wp-image-350 alignleft tie-appear" src="http://taleshshenasi.ir/wp-content/uploads/2016/03/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4-188x300.jpg" alt="گردشگری تالش" height="416" width="261" style="text-align: justify;"></p><p class="post-meta"><span style="color: rgb(0, 0, 128); text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">در آستانه سال ۱۳۹۵ از سوی موسسه انتشارات جامعه نگر منتشر گردیده است .</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">مولف در این اثرکه در قطع پالتویی ، تمام رنگی ودر ۱۴۳ صفحه چاپ شده است جاذبه های گردشگری شهرستان های : آستارا ، تالش ، رضوانشهر ، ماسال ، فومن و شفت را با مطالبی مختصرو مفید و تصاویری زیبا ، معرفی کرده است .</font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">این کتاب که جای خالی اش به شدت احساس می شد ، می تواند راهنمای مناسبی برای گردشگران و تورگردانان باشد .</font></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #000080;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">شایان گفتن است که اثر یاد شده به عنوان یک پروژه &nbsp;تحقیقی از سوی موسسه تالش شناسی به اجرا گذاشته شده و ناشر اعلام نموده است که کلیه درآمد حصل از انتشار آن را در زمینه حفاظت از محیط زیست تالش ، هزینه خواهد کرد .</font></span></p><br> text/html 2016-02-26T05:28:37+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی هفت سین http://muassese.mihanblog.com/post/70 <br><div align="right"><img src="http://gemup.ir/do.php?imgf=New-Picture.png" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br>در « نَوروزَ ما navruzamă» هستیم . این روزها بوی&nbsp; اساطیری نوروز شمیده می شود . تالشان نیز مانند همه ایرانیان در تدارک برگزاری&nbsp; آیین های نوروزی هستند . از جمله ی آن ایین ها&nbsp; فراهم سازی مواد سفره هفت سین است . اما در طول سالهای گذشته دیده شده که در این آیین غلو و غش هایی راه یافته و چیزهایی در سفره هفت سین جای می گیرد که درست نیست . از این رو&nbsp; در اینجا مواد آن سفره را یاد آور می شویم . آنچه که در این سفره قرار می‌گیرد، باید دارای شش خصوصیت زیر باشد:<br></div><br>1.پارسی باشد<br>2.با بند واژه‌ی «س» آغاز شود<br>3.ریشه‌ی گیاهی داشته باشد<br>4.خوردنی باشد<br>5.اسم مرکب نباشد<br>6.برای بدن سودمند باشد<br>بنابراین هر آنچه که دارای این ویژگی‌ها نباشد - اگر چه با بندواژه‌‌ی «س» هم آغاز شده باشد - نمی‌توان جزء هفت‌ سین به حسابش آورد. در زبان پارسی، تنها هفت چیز هستند که این ویژگی‌ها را دارا هستند:<br>1.سیر : دارو و درمان وبه عنوان ماده ای برای حفظ سلامت<br>2.سبزه : تولد دوباره ، حیات نو و سبز بودن<br>3.سمنو : ثروت و فراوانی وفور<br>4.سنجد : عشق<br>5.سیب : زیبایی وسلامت<br>6.سماق : رنگ طلوع آفتاب<br>7.سرکه : سن و صبر و عقل<br><br>هرچند که در سفره هفت سین باید هفت جزء که با آوای «سین» آغاز می‌شوند چیده شود، ولی برای زینت و چیدمان دلپذیرتر سفره هفت سین، تقریباً همه خانواده‌های ایرانی اجزاء دیگری هم در سفره می‌چینند و در آرایش و رنگامیزی سفره شان نهایت خوش سلیقگی را اعمال می‌کنند.<br>آینه ، ماهی قرمز و کتاب مقدس قرآن در کنار آن هم از اجزائی است که تقریباً در هر سفره هفت سینی چیده می‌شو. این زینت خالی از اشکال است . text/html 2016-02-12T05:51:53+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی شرحی بر نگارش الفبای تالشی http://muassese.mihanblog.com/post/69 <p><strong><span style="color: #ff0000;">علی عبدلی</span></strong></p> <span style="color: #000080; font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt;"><img class="wp-image-277 size-medium alignleft tie-appear" src="http://taleshshenasi.ir/wp-content/uploads/2016/02/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C-259x300.jpg" alt="علی عبدلی" height="300" width="259"><br></span><div align="justify"><span style="color: #000080; font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt;">سالهاست که تدوین الفبایی تالشی موضوع بحث محققان و علاقمندان زبان و فرهنگ تالش است . در طول این مدت برخی از محققان از جمله رمضان نیک نهاد و آرمین حیدریان و آرمین فریدی در این مورد تلاشی جدی داشته اند . موسسه تالش شناسی نیز در راستای اهداف و وظایف خود ، رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرارداد و الفبای تدوین شده به وسیله نگارنده را که حاصل ۳۰ سال تامل و بررسی گویش های مختلف زبان تالشی ست وقبلا از آن در کتابهای فرهنگ تطبیقی تالشی – تاتی – آذری و کتاب ادبیات تات و تالش استفاده کرده است ، چندی پیش در جلساتی پیاپی و در فضای مجازی نیز مطرح و به بحث گذاشته شده است . </span><br></div> <span style="color: #000080; font-family: times new roman,times,serif; font-size: 12pt;"></span> text/html 2016-02-06T05:00:14+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی سنت هایمان را پاس بداریم http://muassese.mihanblog.com/post/68 <div align="center"><img class="aligncenter wp-image-258 size-full tie-appear" src="http://taleshshenasi.ir/wp-content/uploads/2016/02/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C.jpg" alt="لباس تالشی" height="98" width="490"></div> text/html 2016-02-05T16:32:42+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی سومین نشست هم اندیشی http://muassese.mihanblog.com/post/67 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br><img class="size-medium wp-image-254 alignright tie-appear" src="http://taleshshenasi.ir/wp-content/uploads/2016/02/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-300x225.jpg" alt="تالش شناسی" height="225" width="300"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سومین نشست هم اندیشی در باره مسایل زبان تالشی برگزار شد . این نشست به دعوت موسسه تالش شناسی ، در محل سالن اجتماعات استراحتگاه معلم پونل ، با حضور گروهی از صاحب نظران و فعالان فرهنگی تالش برگزار شد .</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دستور جلسه مذکور بررسی الفبای پیشنهادی برای زبان تالشی بود که مدیر مدیر مسئول موسسه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>با توضیحات لازم آن را به بحث گذاشت و پس از بررسی و تبادل نظر، با رای بیشتر اعضای جلسه تصویب گردید و مقرر شد این الفبا جهت آگاهی و نقد و نظر متخصصان و عموم علاقمندان به مدت سه ماه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در سایت رسمی موسسه تالش شناسی به نشانی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><a href="http://taleshshenasi.ir"><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA">http://taleshshenasi.ir</span></a><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span> ) قرار بگیرد تا نقص و اشکال احتمالی آن برطرف شود و به تصویب نهایی برسد . شایان ذکر اینکه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>فقط نقد و نظر هایی که در سایت رسمی موسسه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>درج شود قابل رسیدگی خواهد بود .</span></font></p> text/html 2016-02-04T17:58:42+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی دیداربا حسین صابر؛ سرنانواز پیشکسوت http://muassese.mihanblog.com/post/66 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333399;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><img class="size-medium wp-image-244 alignright tie-appear" src="http://taleshshenasi.ir/wp-content/uploads/2016/02/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B11-300x289.jpg" alt="حسین صابر1" height="289" width="300"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333399;mso-bidi-language: FA" lang="FA">موسسه تالش شناسی در ادامه برنامه مستمرخود با موضوع ( تقدیر و تجلیل از پیشکسوتان هنری و فرهنگی) ، عصر روز 15 بهمن 94 را به دیداربا استاد حسین صابر مشهور به ( حسین دایی ) اختصاص داد .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333399;mso-bidi-language: FA" lang="FA">هیئت مدیره موسسه تالش شناسی به اتفاق گروهی از کنشگران فرهنگی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>روستای داری باغ فومن رفته و با استاد صابر در منزل ایشان دیدار نمودند .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333399;mso-bidi-language: FA" lang="FA">در این دیدار مدیر مسئول موسسه تالش شناسی از استاد صابر به عنوان گنجینه بی بدیل موسیقی اصیل و فاخر تالش و نماد شادمانی مردم یاد کرد و گفتند : ایشان از جمله محدود هنرمندان پیشسکسوت تالش است که متاسفانه هنوز جانشینی برایش شناخته نشده است .</span></p> text/html 2016-02-04T06:34:41+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی بیانیه موسسه تاالش شناسی در مورد الفبای تالشی http://muassese.mihanblog.com/post/65 <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14pt; color: #800080;"><img src="http://taleshen.ir/wp-content/uploads/2016/02/logo3-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium wp-post-image" alt="logo3" height="165" width="310"><br>بیانیه&nbsp; شماره ۱ موسسه فرهنگی و هنری تالش شناسی در باره الفبای تالشی</span><br> <div align="justify"><font size="1" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 128);"></span></font><span style="font-size: 12pt; font-family: times new roman,times,serif; color: #000080;">« تالشی » یک زبان کامل است . از گروه شمال غربی زبانهای ایرانی . این زبان در گستره نسبتا پهناوری از سالیان در خاک اران تا رودبار و منجیل ایران رواج دارد . زبان تالشی دارای گویش های متعددی ست که درسه گروه کلی قرار می گیرند و این سه عباتند از: گروه شمالی از اران و عنبران ( انبون ) تا لیسار، گروه میانی از لیسار تا الله بخش محله رضوانشهر و گروه جنوبی از خوشابر تا رودبار و دره شاهرود .</span><br> <span style="font-size: 12pt; font-family: times new roman,times,serif; color: #000080;"></span></div> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14pt; color: #000080;"></span> text/html 2016-01-30T10:48:12+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی برگزاری نشست هم اندیشی http://muassese.mihanblog.com/post/64 <br><div class="entry"><p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><a href="http://taleshshenasi.ir/wp-content/uploads/2016/01/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C1.jpg"><img class="size-medium wp-image-218 alignright tie-appear" src="http://taleshshenasi.ir/wp-content/uploads/2016/01/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C1-300x225.jpg" alt="تالش شناسی1" height="225" width="300"></a><br></span></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #000080;">به دعوت عمومی موسسه تالش شناسی ، نشست هم اندیشی در باره مسایل زبان تالشی ، عصر روز جمعه نهم بهمن ماه در دفتر این موسسه برگزار گردید . در این نشست گروهی از محققان و اهل قلم و اندیشه تالش حضور یافتند . دیدگاه ها و پیشنهادات حاضران در نشست مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت .</span><br> <span style="color: #000080;">مدیر مسئول موسسه تالش شناسی در آغاز نشست ، نخست آقای ولی قنبرزاده را به عنوان قایم مقام مدیر عامل موسسه معرفی کرد و سپس کلیاتی از وظایف موسسه مذکور در پیوند با توسعه فرهنگی و حفظ و احیائ میراث معنوی ، به ویژه زبان تالشی بیان نمود .</span></font><br> <br><span style="color: #000080;"></span></p></div> text/html 2016-01-23T13:03:02+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی گفتمان مسائل زبان تالشی http://muassese.mihanblog.com/post/63 <p style="text-align: justify;" align="right"><br><span style="color: #000080; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;"></span></p><p style="text-align: justify;" align="right"><span style="color: #000080; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;"><img src="http://taleshshenasi.ir/wp-content/uploads/2016/01/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium wp-post-image tie-appear" alt="موسسه" height="165" width="310"></span></p><p style="text-align: justify;" align="right"><span style="color: #000080; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">در پاسخ به تقاضای دوستان علاقمند به گفتمان های زبانی&nbsp; ، فرهنگی و ادبی ، موسسه تالش شناسی در نظر دارد نشست هایی هفتگی با حضور عموم علاقمندان تشکیل دهد و در هر نشست موضوع مشخصی مورد گفتگو و رایزنی قرار گیرد .</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">نخستین نشست به موضوع « مسایل زبانی تالش » اختصاص دارد و همه کسانی که به چنین مباحثی علاقمند هستند و آماده اند در کنشی عملی مشارکت نمایند ، می توانند در نشست مذکور حضور یابند .</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">مکان : دفتر موسسه تالش شناسی</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">زمان : جمعه ۹ بهمن&nbsp; ۹۴ ساعت ۳ تا ۵/۴ عصر<br> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;">نشانی : شهرک ولیعصر چوکا – نرسیده به کلانتری گیل دولاب .</span></p> <a class="a2a_button_facebook" href="http://taleshshenasi.ir/#facebook" title="Facebook" rel="nofollow" target="_blank"><img class="tie-appear" src="http://taleshshenasi.ir/wp-content/plugins/add-to-any/icons/facebook.png" alt="Facebook" height="16" width="16"></a><a class="a2a_button_twitter" href="http://taleshshenasi.ir/#twitter" title="Twitter" rel="nofollow" target="_blank"><img class="tie-appear" src="http://taleshshenasi.ir/wp-content/plugins/add-to-any/icons/twitter.png" alt="Twitter" height="16" width="16"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="http://taleshshenasi.ir/#google_plus" title="Google+" rel="nofollow" target="_blank"><img class="tie-appear" src="http://taleshshenasi.ir/wp-content/plugins/add-to-any/icons/google_plus.png" alt="Google+" height="16" width="16"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Ftaleshshenasi.ir%2F%3Fp%3D211&amp;title=%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C&amp;description="><img class="tie-appear" src="http://taleshshenasi.ir/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" alt="Share" height="24" width="256"></a> text/html 2015-05-01T15:48:24+01:00 muassese.mihanblog.com موسسه تالش شناسی انتخاب هیئت مدیره انجمن تالشان مقیم تهران http://muassese.mihanblog.com/post/61 <div align="center"><span style="color: #000080; font-size: 12px;"><img src="http://www.blogfa.com/photo/t/taleshan.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span><br><span style="color: #000080; font-size: 12px;"></span></div><span style="color: #000080; font-size: 12px;">سر انجام پس از یکسال تلاش و هم اندیشی بین هیئت مدیره قبلی و اعضای خانه تالش ، روز سه شنبه ۸ / ۲ / ۹۳ جلسه مجمع عمومی تشکل مذکور درفرهنگسرای فناوری تهران تشکیل شد .</span> <p dir="RTL"><span style="color: #000080; font-size: 12px;">در این جلسه که نماینده وزارت کشور و جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی تالش و تات تبار حضور داشتند ، پس از ارایه گزارشی از عملکرد انجمن تالشان مقیم تهران ، به وسیله دکتر محمدطاهر نظامی و استماع نقدو نظر برخی از اعضای مجمع ، انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید خانه تالش با رای مخفی&nbsp; مجمع انجام پذیرفت و در نتیجه افراد مشروح ذیل با اکثریت آراء انتخاب شدند :<span id="more-2552"></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #000080; font-size: 12px;">۱ – دکتر نظامی ۲ – دکتر طالع ۳ – دکتر خواجوی ۴ – شعبانزاده ۵ – خانم باجی به سمت اعضای اصلی و آقای یعقوبی به سمت بازرس ، آقای مقدم &nbsp;به سمت عضو علی البدل .<img src="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.blogfa.com/photo/t/taleshan.jpg&amp;imgrefurl=http://taleshan.blogfa.com/post-489.aspx&amp;h=165&amp;w=150&amp;tbnid=EPCWcrdq4R7R9M:&amp;zoom=1&amp;docid=xFCh4WAx6NrsWM&amp;hl=fa&amp;ei=qKBDVdnJHdbsaPfigYAN&amp;tbm=isch&amp;ved=0CBwQMygBMAE&amp;biw=1307&amp;bih=585" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></p>