تبلیغات
موسسه تالش شناسی - مطالب هفته چهارم دی 1396
موسسه تالش شناسی
پایگاهی برای کنشگران گستره هنرو فرهنگ تالش
این شعر را تقدیم می کنم به استاد علی عبدلی

می الست
همه التماس  بودم  که  نوازی ام  به دستی.

تو  نوازشم   نمودی  به  نگاه  نیم مستی.

تو به  بت  سرای  نفسم  چوخلیل پانهادی.

همه را به نام  معبود، به دست  خودشکستی.

نرهانم   از   تملق   ز   سرای   مهربانت.

چو  زدم  چهار تکبیر  که  ندا رسید رستی.

به   تبسم   نگاهت   در  وصل   برگشودم.

به  اشاره  دیده ام  را چو بروی غیربستی.

تو به وسعت   جهانی  به  بزرگیت  نگنجد.

سروجان من فدایت که به کنج دل نشستی

دم  صبح گفت هاتف به گمان  خودیقین دان.

که دراین صراط مستی همه از می الستی.

کمال یوسفیان ارسالی ازاصفهان


ارسال در تاریخ شنبه 30 دی 1396 توسط موسسه تالش شناسی

قالب وبلاگ